główna zawartość
artykuł nr 1

Zasady działania Związku

Związek wykonuje swoje statutowe zadanie zgodnie z obowiązującymi zapisami prawa samorządowego i finansowego. Gospodarka finansowa Związku prowadzona jest w oparciu o uchwalany co roku przez Zgromadzenie plan finansowy.

Związek zobowiązany jest prowadzić rachunkowość budżetową zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości, tj. między innymi posiadać zakładowy plan kont, instrukcję obiegu i kontroli dokumentów, ewidencję wydatków inwestycyjnych oraz prowadzić sprawozdawczość budżetową.

Wszelkie wydatki w zakresie dostaw i usług oraz robót budowlanych Związek zobowiązany jest prowadzić zgodnie z ustawą - Prawo Zamówień Publicznych z 2004r. W tym celu w Związku opracowano regulamin udzielania zamówień publicznych i powołuje się komisję do prowadzenia postępowań przetargowych.