główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Regulamin organ. biura

Regulamin organizacyjny biura MZKP Tarnowskie Góry

Utworzony: 2013-11-05 | Zmodyfikowany: 2018-12-11 08:57

2. Dane adresowe

Dane kontaktowe

Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Pokoju 1 tel./fax (32) 384-65-83, 384-66-62 http://www.mzkp.pl e-mail ogólny: biuro@mzkp.pl Biuro czynne w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 Dział Organizacji i Kadr - sekretariat@mzkp.pl Dział Organizacji i Koordynacji Przewozów - planowanie@mzkp.pl (korespondencja w sprawach: zmiany rozkładów jazdy, informacji przystankowej i internetowej, zmiany lokalizacji przystanków, zgłoszenia o zniszczonych znakach przys...

Utworzony: 2003-07-29 | Zmodyfikowany: 2018-12-11 08:43

3. Organizacja

Organizacja

Statutowymi Organami Związku są Zgromadzenie Związku i Zarząd Związku. Obsługę administracyjną Związku wykonuje Biuro Związku, - którego organizację określa regulamin organizacyjny. Przewodniczący Zarządu Związku jest jednocześnie Kierownikiem Biura. Struktura organizacyjna Biura przedstawia się następująco: 1. Kierownictwo Biura: Przewodniczący Zarządu - Dyrektor Biura Z-ca Przewodniczącego Zarządu Główny Księgowy 2. Działy: Dział Organizacji i Kadr Dział Finansowo - Księgowy Dział Organizac...

Utworzony: 2003-07-30 | Zmodyfikowany: 2018-12-11 08:38

4. 2018r Uchw. Zgromdz.

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 4/VIII/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku

w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.

Utworzony: 2018-12-06 | Zmodyfikowany: 2018-12-06 14:25

5. 2018r Uchw. Zgromdz.

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 3/VIII/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.

Utworzony: 2018-12-06 | Zmodyfikowany: 2018-12-06 14:18

6. 2018r Uchw. Zgromdz.

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 2/VIII/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku

w sprawie: wybory Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku.

Utworzony: 2018-12-06 | Zmodyfikowany: 2018-12-06 14:06

7. 2018r Uchw. Zgromdz.

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 1/VIII/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku.

Utworzony: 2018-12-06 | Zmodyfikowany: 2018-12-06 14:01

8. Publ. Transp. Zbiorowy

Analiza kosztów i korzyści wykorzystywania pojazdów elektrycznych w komunikacji miej...

OGŁOSZENIE z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie: projektu analizy kosztów i korzyści wykorzystywania pojazdów elektrycznych w komunikacji miejskiej organizowanej przez MZKP Tarnowskie Góry. Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2018 poz. 317) Zarząd MZKP Tarnowskie Góry informuje, iż: Projekt analizy kosztów i korzyści wykorzystywania pojazdów elektrycznych w komunikacji miejskiej organizowanej przez MZKP Tarnowskie Góry, zosta...

Utworzony: 2018-12-05 | Zmodyfikowany: 2018-12-05 14:28

9. 2018r Uchw. Zarządu

Uchwała Zarządu MZKP nr 25/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku

w sprawie: Regulaminu korzystania z dworca autobusowego MZKP Tarnowskie Góry

Utworzony: 2018-11-26 | Zmodyfikowany: 2018-11-26 09:24

10. 2018r Uchw. Zarządu

Uchwała Zarządu MZKP nr 26/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku

w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Biura Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej

Utworzony: 2018-11-26 | Zmodyfikowany: 2018-11-26 08:38

11. Rok 2018

Sprawozdania za III kw 2018 roku

Utworzony: 2018-10-16 | Zmodyfikowany: 2018-11-16 10:29

12. Rok 2018

Sprawozdania za II kw 2018 roku

Utworzony: 2018-07-20 | Zmodyfikowany: 2018-11-16 10:17

13. 2018r Uchw. Zarządu

Uchwała Zarządu MZKP nr 23/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku

w sprawie :sporządzenia i przyjęcia projektu uchwały budżetowej Związku na rok 2019 oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Utworzony: 2018-11-09 | Zmodyfikowany: 2018-11-16 09:39

14. 2018r Uchw. Zarządu

Uchwała Zarządu MZKP nr 22/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku

W sprawie:Zmiany w planie finansowym Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2018

Utworzony: 2018-11-09 | Zmodyfikowany: 2018-11-15 14:36

15. 2018r Uchw. Zarządu

Uchwała Zarządu MZKP nr 24/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej – Międzygminna Spółka z o. o. w Świerklańcu

Utworzony: 2018-11-15 | Zmodyfikowany: 2018-11-15 12:24

16. Język migowy w MZKP

Język migowy w MZKP

Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo do: załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej. Nowym prawnym rozwiązaniem wprowadzonym przez ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się jest możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. ...

Utworzony: 2016-01-28 | Zmodyfikowany: 2018-11-14 09:30

17. Zasady funkcjonowania

Zasady działania Związku

Związek wykonuje swoje statutowe zadanie zgodnie z obowiązującymi zapisami prawa samorządowego i finansowego. Gospodarka finansowa Związku prowadzona jest w oparciu o uchwalany co roku przez Zgromadzenie plan finansowy. Związek zobowiązany jest prowadzić rachunkowość budżetową zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości, tj. między innymi posiadać zakładowy plan kont, instrukcję obiegu i kontroli dokumentów, ewidencję wydatków inwestycyjnych oraz prowadzić sprawozdawczoś...

Utworzony: 2018-11-14 | Zmodyfikowany: 2018-11-14 09:16

18. 2018r Uchw. Zarządu

Uchwała Zarządu MZKP nr 21/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku

w sprawie: częściowego zwolnienia pracowników socjalnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej gmin tworzących Związek z obowiązku uiszczania opłat za przewóz i określenia zasad korzystania z tego uprawnienia.

Utworzony: 2018-11-14 | Zmodyfikowany: 2018-11-14 08:58

19. 2018r Uchw. Zarządu

Uchwała Zarządu MZKP nr 20/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku

w sprawie: częściowego zwolnienia pracowników MZKP i pracowników przedsiębiorstw komunikacji pasażerskiej z obowiązku uiszczania opłat za przewóz i określenia zasad korzystania z tego uprawnienia.

Utworzony: 2018-11-14 | Zmodyfikowany: 2018-11-14 08:56

20. Oferty pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Biura Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze MZKP Tarnowskie Góry: Podinspektor ds. Śląskiej Karty Usług Publicznych

Utworzony: 2018-11-07 | Zmodyfikowany: 2018-11-07 11:55