główna zawartość
artykuł nr 1

Termomodernizacja budynku siedziby MZKP w Tarnowskich Górach

ZARZĄD MIĘDZYGMINNEGO ZWIAZKU KOMUNIKACJI PASAŻERSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH ogłasza przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku siedziby MZKP w Tarnowskich Górach.
artykuł nr 2

Rokowania na zbycie nieruchomości

ZARZĄD MIĘDZYGMINNEGO ZWIAZKU KOMUNIKACJI PASAŻERSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH ogłasza rokowania na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Międzygminnego Zwiazku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.
artykuł nr 3

SIWZ linie nr: 740, 741, 742, 743

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Zamawiający: MZKP
Adres: ul. Janasa 9, 42-612 Tarnowskie Gory
Telefon:(032)384-65-83
Fax:(032)384-65-83
E-mail: mzkp@pn.pl
Strona internetowa: www.mzkp.pn.pl

ogłasza przetarg na: "Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 740, 741, 742, 743

2. Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami).

.

3. Adres, gdzie można odebrac Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ):

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 11 /piętro/ w każdy dzień roboczy w godz. 8.00 - 14.00. lub na stronie internetowej MZKP. Osoba do kontaktu- pani Ewa Mazur

4. Określenie przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje "Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej 740, 741, 742, 743 na terenie gminy Tworóg

5. Miejsce i termin składania ofert:

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie MZKP pokój nr 9 ( I piętro ) w terminie do dnia 17.04.2009r. do godz. 11.00.

6. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego: MZKP pokój nr 9 - Sala posiedzeń w dniu 17.04.2009r. o godz. 11.30

7. Kryteria oceny oferty: najniższa cena - 100%.

8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

9. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą 60 dni od terminu składania ofert.

10. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:

-spełniają warunki z art.22 ust.1 ustawy-Prawo zamówień publicznych
- nie SA wykluczeni na podstawie art.24w/w Ustawy
-spełniają wszystkie warunki określone w SIWZ

artykuł nr 4

SIWZ linia nr 738

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Zamawiający: MZKP
Adres: ul. Janasa 9, 42-612 Tarnowskie Gory
Telefon:(032)384-65-83
Fax:(032)384-65-83
E-mail: mzkp@pn.pl
Strona internetowa: www.mzkp.pn.pl

ogłasza przetarg na: "Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 738

2. Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami).

.

3. Adres, gdzie można odebrac Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ):

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 11 /piętro/ w każdy dzień roboczy w godz. 8.00 - 14.00. lub na stronie internetowej MZKP. Osoba do kontaktu- pani Ewa Mazur

4. Określenie przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje "Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 738 relacji: Tarnowskie Góry - Świerklaniec - Tępkowice - Pyrzowice - Mierzęcice - Boguchwałowice - Siewierz".

5. Miejsce i termin składania ofert:

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie MZKP pokój nr 9 ( I piętro ) w terminie do dnia 23.03.2009r. do godz. 11.00.

6. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego: MZKP pokój nr 9 - Sala posiedzeń w dniu 23.03.2009r. o godz. 11.30

7. Kryteria oceny oferty: najniższa cena - 100%.

8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

9. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą 60 dni od terminu składania ofert.

10. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:

-spełniają warunki z art.22 ust.1 ustawy-Prawo zamówień publicznych
- nie SA wykluczeni na podstawie art.24w/w Ustawy
-spełniają wszystkie warunki określone w SIWZ