główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg na obsługę i konserwację infrastruktury technicznej

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Zamawiający: MZKP
Adres: ul. Janasa 9, 42-612 Tarnowskie Gory
Telefon:(032)384-66-28
Fax:(032)384-65-83
E-mail: mzkp@pn.pl
Strona internetowa: www.mzkp.pn.pl

ogłasza przetarg na: "Obsługę i konserwację infrastruktury technicznej systemu zbiorowej komunikacji pasażerskiej na terenie działania MZKP Tarnowskie Góry w okresie od 1.01.2008r. do 31.12.2009r.

2. Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami).

.

3. Adres, gdzie można odebrac Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ):

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 11 /piętro/ w każdy dzień roboczy w godz. 8.00 - 14.00. lub na stronie internetowej MZKP. Osoba do kontaktu- pani Ewa Mazur

4. Określenie przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje "Obsługę i konserwację infrastruktury technicznej MZKP w tym wiat przystankowych, słupków przystankowych oraz tablic przystankowych na terenie działania MZKP".

5. Miejsce i termin składania ofert:

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie MZKP pokój nr 9 ( I piętro ) w terminie do dnia 20.12.2007r. do godz. 9.45.

6. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego: MZKP pokój nr 10 - Sala posiedzeń w dniu 20.12.2007r. o godz. 10.00

7. Kryteria oceny oferty: najniższa cena - 100%.

8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

9. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert.

10. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:

-spełniają warunki z art.22 ust.1 ustawy-Prawo zamówień publicznych
- nie SA wykluczeni na podstawie art.24w/w Ustawy
-spełniają wszystkie warunki określone w SIWZ

Załączniki:
do pobrania SIWZ 40.000 KB
artykuł nr 2

Sprzedaż nieruchomości gruntowej w Starych Tarnowicach

Zarząd Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach ogłasza pierwszy ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość posiadająca następującą charakterystykę:

Położenie nieruchomości:

Woj. śląskie, gmina Tarnowskie Góry

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów:

Działka nr 2958/44, obręb Stare Tarnowice, objęta księgą wieczystą KW nr 43074 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach. Powierzchnia 0,2115 ha, właściciel MZKP w Tarnowskich Górach.

Opis nieruchomości:

Działka położona jest w zachodniej części Tarnowskich Gór u zbiegu ulic Janasa i Donieckiej na osiedlu Przyjaźń.
Działka posiada pełne uzbrojenie w sieć elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, telekomunikacyjną i gazową od strony ul. Janasa. Istnieje możliwość przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Dojazd stanowią ulice Janasa i Doniecka o nawierzchni utwardzonej bitumicznej.

Przeznaczenie działki:

Gmina Tarnowskie Góry nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.
W "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta" uchwalonym przez Radę Miejską w Tarnowskich Górach (uchwała nr XXXII/294/97 z dnia 2 lipca 1997r.) teren na którym leży działka określono jako: tereny usług.

2. Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i wolna jest od innych obciążeń.

3. Cena wywoławcza netto nieruchomości wynosi:
343.400,00 zł (trzysta czterdzieści trzy tysiące czterysta złotych)
Do uzyskanej ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

4. Przetarg odbędzie się w dniu 19 listopada 2007r. o godz. 10.00 w siedzibie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach, ul.Janasa 9 (sala konferencyjna)

5. Warunki uczestnictwa w przetargu.

  • W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wpłacą przelewem wadium w wysokości 17.200 zł do dnia 16 listopada 2007r. na konto MZKP Tarnowskie Góry nr 60 1050 1230 1000 0002 0085 7779 w ING Bank Śląski Oddział w Tarnowskich Górach z dopiskiem "wadium - sprzedaż działki nr 2958/44"
  • Na przetarg należy zgłosić się z potwierdzonym dowodem przelewu i dowodem osobistym, a w przypadku reprezentacji osób prawnych z dokumentem prawnym potwierdzającym uprawnienia do reprezentacji podmiotu.

6. Informacje dodatkowe.

  • Najwyższa cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości, którą nabywca powinien wpłacić na podane wyżej konto przed sporządzeniem umowy notarialnej sprzedaży, a dowód jej wpłaty przedstawić przed jej podpisaniem
  • Koszty notarialne zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca
  • W przypadku uchylania się osoby która wygrała przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wadium nie podlega zwrotowi

Szczegółowe informacje można uzyskać w MZKP Tarnowskie Góry,pok. nr 9, tel. 384-66-28
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo jego unieważnienia z ważnych powodów.